Zaufanie i współpraca
pomiędzy członkami Stowarzyszenia

Konsekwentne wdrażanie
nowoczesnych technologii produkcji rolniczej

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
związane z dobrą praktyką rolniczą

  Czym jest POLSOR?

POLSOR jest stowarzyszeniem osób i firm, będących aktywnymi uczestnikami środowiska rolniczego. Stowarzyszenie jest szczególnie zainteresowane rozwojem rolnictwa w Polsce. Pragniemy aby producent rolny miał szeroki dostęp do wszystkich nowoczesnych technologii. Umożliwi mu to uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynkach europejskich i światowych. Dla naszego Stowarzyszenia jest ważne aby wszystkie działania odbywały się z pełnym poszanowaniem środowiska oraz w zgodzie z regulacjami prawnymi.

POLSOR jest członkiem organizacji COCERAL.

Powstanie Stowarzyszenia

W 2011 r. zaczęto prowadzić działania, które zainicjowały powstanie Stowarzyszenia. Podjęte aktywności były odpowiedzią na zapotrzebowane rynku i zmierzały do wypełnienia aktualnej luki na arenie wspomagania produkcji rolnej. Wielu menadżerów, kadra kierownicza, ale też naukowcy, i często nawet osoby pośrednio związane z branżą zaczęły postrzegać potrzebę konsolidacji − łączenia się, którego celem byłaby szeroko pojęta wzajemna pomoc oraz co istotne wspomaganie wiedzą, doświadczeniem i możliwościami produkcji rolnej.

Z tego właśnie powodu wiodące firmy zajmujące się dystrybucją środków ochrony roślin i nawozów zapoczątkowały powstanie POLSOR, zrzeszając się w tej będącej odpowiedzą na potrzeby rynku organizacji.

Działalność StowarzyszeniaDziałalność Stowarzyszenia w dużej mierze oparta jest na pracy społecznej członków, dążących do :

  • wdrażania nowoczesnych technologii w produkcji rolniczej, kładąc szczególny nacisk na zasady rolnictwa zrównoważonego;
  • rozwoju lokalnych społeczności rolniczych;
  • upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wiedzy z zakresu rolnictwa;
  • zapewnienia bezpieczeństwa środowisku naturalnemu, poprzez m. in. ograniczenie zanieczyszczeń wynikających z produkcji rolniczej, stosowania środków ochrony roślin, nawozów i nasion.

Pełny zakres działań POLSOR zawarty jest w statucie Stowarzyszenia.